REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PORTAL.HURTOWNIAGTO.PL


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://portal.hurtowniagto.pl (dalej jako: „Portal.hurtowniagto.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Portal.hurtowniagto.pl umożliwia korzystającym z niego między innymi dodawanie i edytowanie oraz przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń oraz wypowiadanie się na forum.

Treści zamieszczone w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym
i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Portal.hurtowniagto.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Portal.hurtowniagto.pl
1) O NAS
Właścicielem Portal.hurtowniagto.pl jest HURTOWNIA GALANTERYJNO-TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie (adres siedziby i adres do doręczeń: Syrokomli 1a, 35-210 Rzeszów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160414; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 2 276 000,00 zł; NIP: 8133189940; REGON: 691532440, adres poczty elektronicznej: kontakt@hurtowniagto.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 17 853 65 12 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)    DEFINICJE
1.    Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
a.    FORUM – Usługa Elektroniczna, dział Serwisu pozwalający Użytkownikom dodawanie swoich wypowiedzi oraz odpowiadanie na wypowiedzi innych Użytkowników.
b.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
c.    KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
d.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
e.    OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy, niezależnie od ich nazwy, w tym przede wszystkim ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu ogłoszenia, zamieszczone w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
f.    PROFIL – publiczna wizytówka Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem, dostępna pod unikalnym adresem internetowym osadzonym w subdomenie Serwisu Internetowego, utworzona dla Usługobiorcy niebędącego konsumentem po uzupełnieniu przez niego opcjonalnych danych Konta wymaganych do wygenerowania Profilu.
g.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
h.    SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PORTAL.HURTOWNIAGTO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://portal.hurtowniagto.pl wraz z subdomenami.
i.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
j.    USŁUGOBIORCA/UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Portal.hurtowniagto.pl.
k.    USŁUGODAWCA – HURTOWNIA GALANTERYJNO-TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszowie (adres siedziby i adres do doręczeń: Syrokomli 1a, 35-210 Rzeszów); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160414; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 2 276 000,00 zł; NIP: 8133189940; REGON: 691532440, adres poczty elektronicznej: kontakt@hurtowniagto.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 17 853 65 12.
l.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
m.    WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

3)    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTAL.HURTOWNIAGTO.PL, TREŚCI I DANE USŁUGOBIORCÓW
1.    Portal.hurtowniagto.pl powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń o różnorodnej tematyce w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu.
2.    Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym
i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
3.    Usługodawca nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Serwis Internetowy nie prowadzi pośrednictwa w zawieraniu umów w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną zawieranych między Usługobiorcami umów i nie świadczy na ich rzecz innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w Regulaminie.
4.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionych informacji handlowych (spam). Zakazane jest także podejmowanie jakichkolwiek innych działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Portal.hurtowniagto.pl i wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy lub innych Usługobiorców.
5.    Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie treści transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Serwisu. Usługobiorca umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści na stronach Serwisu, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
6.    Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności,
a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
7.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
8.    Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, wskazane jest, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
9.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4)    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1.    Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2.    Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a.    Zamieszczanie Ogłoszeń.
b.    Forum.
c.    Newsletter.
d.    Konto.
e.    Wyszukiwarka.
3.    Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
4.    Usługodawca obowiązany jest do świadczenia Usług Elektronicznych w sposób prawidłowy.

5)    WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
1.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
2.    Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
3.    Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. przed zamieszczeniem Ogłoszenia).
4.    Konto umożliwia również Usługobiorcy korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, takich jak np. przesyłanie wiadomości prywatnych między Usługobiorcami.
5.    Usługobiorca niebędący konsumentem ma również możliwość utworzenia Profilu w ramach swojego Konta. Utworzenie Profilu jest dobrowolne i nieobowiązkowe, a następuje z chwilą wysłania przez Usługobiorcę odpowiednio wypełnionego formularza dostępnego z poziomu Konta w zakładce „Mój Portal”. Zawarte w Profilu informacje są publicznie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy. Usługobiorca w każdej chwili i bez podania przyczyny może modyfikować oraz usuwać dane zamieszczone w Profilu, korzystając z opcji dostępnych w ustawieniach Konta.
6.    Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
7.    Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
8.    Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hurtowniagto.pl. Usługobiorca może również samodzielnie usunąć Konto, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej w ustawieniach Konta Usługobiorcy.

6)    WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA
1.    Jedną z podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego jest zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie stanie się widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Portal.hurtowniagto.pl. Zamieszczanie Ogłoszeń w Portal.hurtowniagto.pl nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę.
2.    Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego. W zależności od wybranej kategorii Ogłoszenia, wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe (w szczególności danych kontaktowych Usługobiorcy oraz informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia) i kliknięcie pola akcji lub innej podobnej – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym, o czym Usługobiorcę informuje dodatkowo wiadomość przesłana drogą poczty elektronicznej. Ogłoszenie zostaje dodane w Serwisie po zatwierdzeniu prze Usługodawcę.
3.    Ogłoszenie pozostaje widoczne na stronie Serwisu Internetowego do czasu: (1) zakończenia okresu publikacji Ogłoszenia wskazanego Usługobiorcy w trakcie dodawania Ogłoszenia, (2) wcześniejszego wycofania Ogłoszenia przez Usługobiorcę albo (3) wycofania lub usunięcia Ogłoszenia ze strony Portal.hurtowniagto.pl przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w postanowieniach punktu 8. Regulaminu.
4.    Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
5.    Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszeń powinna być formułowana w języku polskim.
6.    Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu.
7.    Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron. Zabronione jest wystawienie przez Usługobiorcę Ogłoszeń dotyczących dóbr i usług wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (towary zakazane).
8.    Usługobiorca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu prezentowanych w Ogłoszeniach towarów, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne. Nadto, Usługobiorcy wystawiający w Serwisie Internetowym Ogłoszenia dotyczące sprzedaży określonych towarów, obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich towary spełniają określone wymogi w zakresie obrotu towarami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla kupujących, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
9.    Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny
w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia Usługobiorcy.
10.    W razie powzięcia wiarygodnej informacji o niezgodności Ogłoszenia z warunkami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków w zakresie przewidzianym w punkcie 8. Regulaminu.
11.    W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiła bezprawność treści, przedmiotu lub opisu Ogłoszenia bądź związanej z Ogłoszeniem aktywności dodającego go Usługobiorcy, ze strony osób i podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługobiorca – ogłoszeniodawca zobowiązany będzie do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób i podmiotów trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę za dokonane przez tego Usługobiorcę naruszenia.

7)    FORUM
1.    W ramach Forum Użytkownicy mają możliwość zamieszczania swoich wypowiedzi. W ramach tej funkcjonalności Użytkownik może opublikować wypowiedź rozpoczynającą nowy wątek o określonym przez Użytkownika temacie, albo też wystawić swój subiektywny komentarz w odpowiedzi na wypowiedź dodaną już przez innego Użytkownika.
2.    Udzielanie się na Forum możliwe jest po skorzystaniu z formularza dodawania wypowiedzi. Zamieszczenie wiadomości wymaga utworzenia i zalogowania się na Konto.
3.    Wypowiedzi są widoczne dla wszystkich odwiedzających Forum.
4.    Korzystanie z formularza dodawania wypowiedzi rozpoczyna się w chwili wybrania opcji dodania nowego wątku lub odpowiedzi w danym wątku na Forum, w zależności od preferencji Użytkownika. Wypowiedź Użytkownika staje się widoczna dla wszystkich osób odwiedzających Forum Internetowe w chwili jej dodania.
5.    Użytkownik obowiązany jest do formułowania wypowiedzi w języku polskim. Wypowiedzi zamieszczane na Forum przez Użytkownika powinny być związane z tematyką Forum oraz danego wątku na Forum. Wypowiedzi powinny odnosić się do komentowanej treści. Wypowiedzi Użytkowników powinny być zgodne z niniejszym Regulaminem.
6.    Użytkownik zamieszczający swoją wypowiedź obowiązany jest do zamieszczania jej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownika zamieszczającego wypowiedź obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści naruszających dobra osobiste, treści pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z forum i portali konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich portali.
7.    Niedozwolone jest zamieszczanie na Forum treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników oraz osoby odwiedzające witrynę.
8.    Właściciel zachęca Użytkowników do zgłaszania niedozwolonych treści w Serwisie.
9.    Właściciel zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia wypowiedzi niezgodnych z wyżej przytoczonymi zasadami, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia albo zawiadomienia go o naruszeniu tych zasad.

8)    WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hurtowniagto.pl.
3.    Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest po przejściu do zakładek: Praca, Zlecenia, Gotowe Produkty.
Wyszukiwarka umożliwia zastosowanie kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie lub/i wybranej kategorii Ogłoszeń.
4.    Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

9)    ROZWIĄZANIE UMOWY, NARUSZENIA REGULAMINU, OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Każdy Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Portal.hurtowniagto.pl lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
2.    W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Ogłoszenie, inne treści lub aktywności Usługobiorcy w Serwisie Internetowym naruszają warunki niniejszego Regulaminu, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia stosownych kroków zgodnie z poniższymi postanowieniami punktu 8. Regulaminu.
3.    Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje starania, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności z niniejszym Regulaminem Ogłoszeń, innych treści bądź aktywności Usługobiorcy w Serwisie Internetowym bezpośrednio z danym Usługobiorcą. W tym celu Usługodawca może kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu Portal.hurtowniagto.pl upoważnia Usługodawcę do niezwłocznego podjęcia jednego lub kilku z wymienionych działań, wraz z podaniem ich przyczyny:
a.    przesłanie Usługobiorcy upomnienia bądź wezwania do podjęcia określonych działań mających na celu doprowadzenie jego aktywności w Serwisie do zgodności z niniejszym Regulaminem;
b.    usunięcie wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu treści, w tym Ogłoszeń lub ich części w zakresie, w jakim naruszają niniejszy Regulamin;
c.    modyfikacja wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu treści w celu doprowadzenia ich do zgodności z Regulaminem, o ile jest to możliwe bez zmiany ich merytorycznego znaczenia;
d.    zmiana kategorii Ogłoszenia zamieszczonego przez Usługobiorcę.
4.    Usługodawca podejmuje powyższe działania w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do rodzaju, skali i powtarzalności dokonanych naruszeń. Usługodawca, podejmując decyzję o zastosowaniu określonych działań wobec Usługobiorcy, kieruje się w szczególności potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa innych Usługobiorców oraz Serwisu Internetowego przed szkodliwymi skutkami takich naruszeń.
5.    Niezależnie od pkt. 9.3 – 9.4 wyżej, w przypadku gdy Usługodawca posiądzie wiarygodną informację, że Ogłoszenie lub inne treści Usługobiorcy dostępne w Serwisie albo związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, to na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) upoważniony będzie do niezwłocznego usunięcia tego Ogłoszenia lub innej treści z Serwisu bez uprzedzenia.
6.    Dodatkowo, w celu ochrony Portal.hurtowniagto.pl oraz jego Usługobiorców, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony Serwisu Internetowego z urządzenia o adresie IP, z którym powiązane jest występowanie w Serwisie niebezpiecznych aktywności odnotowanych przez Usługodawcę i wskazujących na: (1) przeprowadzanie ataków hackerskich, w tym ataków typu DDOS; (2) techniczne obchodzenie zabezpieczeń Serwisu lub Kont Usługobiorców, w tym łamanie haseł i kluczy dostępu za pomocą metod brute force; (3) infekowanie systemu teleinformatycznego Portal.hurtowniagto.pl złośliwym oprogramowaniem; lub (4) zakłócanie w inny sposób prawidłowego działania Serwisu Internetowego, w tym poprzez celowe spowalnianie lub uniemożliwianie korzystania z jego usług, wykorzystywanie luk w oprogramowaniu, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmianę danych informatycznych.
7.    W uzupełnieniu do powyższych postanowień Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. W przypadku Usługobiorców – ogłoszeniodawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń wystawianych przez tych Usługobiorców w Portal.hurtowniagto.pl. Działania te Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
a.    Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
i.    podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
ii.    wystawienie Ogłoszenie (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
iii.    wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza warunki wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;
iv.    wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;
v.    wystawianie przez Usługobiorcę Ogłoszeń w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Ogłoszenia;
vi.    działania danego Usługobiorcy grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
vii.    działania lub zaniechania danego Usługobiorcy zagrażają bezpieczeństwu Serwisu i jego Usługobiorców, w tym także narażając Serwis na zwiększoną podatność na ataki zewnętrzne, np. poprzez logowanie z zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem urządzenia końcowego, stosowanie banalnego, powtarzalnego hasła do Konta czy udostępnianie Konta osobom trzecim;
viii.    obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;
ix.    skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
x.    wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.
b.    Ograniczenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania zmierzające do ograniczenia dostępu do poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę w Portal.hurtowniagto.pl. Ograniczenie Usług Elektronicznych może polegać np. na uniemożliwieniu dostępu do wybranych funkcjonalności i zasobów Serwisu, w tym również tych dostępnych po zalogowaniu do Konta (takich jak prowadzenie korespondencji prywatnych, dodawanie Ogłoszeń), wyłączeniu widoczności Profilu Usługobiorcy, negatywnym wpłynięciu na plasowanie Ogłoszeń Usługobiorcy w celu obniżenia ich pozycji w Serwisie w stosunku do innych Ogłoszeń lub wycofaniu wszystkich Ogłoszeń Usługobiorcy w Serwisie.
c.    Zawieszenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania zmierzające do odebrania Usługobiorcy dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę w Portal.hurtowniagto.pl.  Zawieszenie Usług Elektronicznych może polegać np. na zawieszeniu dostępu do Konta Usługobiorcy oraz zawieszeniu możliwości dodawania Ogłoszeń. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności i zasobów. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń oraz wyłączeniu widoczności Profilu Usługobiorcy na stronach Serwisu.
d.    Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych może nastąpić na czas określony (jednorazowo nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych) wskazany przez Usługodawcę lub na czas nieokreślony (do czasu ustąpienia przyczyny zastosowanego ograniczenia lub zawieszenia). W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenia niezwłocznie po upływie okresu ich zastosowania, a w przypadku  decyzji podjętej na czas nieokreślony – niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o ustaniu przyczyny ich zastosowania.
e.    W przypadku gdy podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu usług były podejrzane aktywności związane z Kontem Usługobiorcy (np. logowanie osób trzecich – pkt. 9.7 lit. a) ppkt. vii,), Usługobiorca obowiązany jest do wyjaśnienia z Usługodawcą przyczyny tych aktywności oraz w razie potrzeby powzięcia dodatkowych środków w celu zapewnienia, że przyczyny te nie wystąpią w przyszłości (np. ustawienie nowego, silnego hasła dostępu, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego). Usługodawca, kierując się bezpieczeństwem Serwisu i innych Usługobiorców, może uzależnić cofnięcie nałożonych ograniczeń lub zawieszenia usług od wyjaśnienia przez Usługobiorcę przyczyn tych aktywności oraz podjęcia zalecanych przez Usługodawcę dodatkowych środków, o których mowa w zdaniu poprzednim.
f.    Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie byłoby bezskuteczne lub niemożliwe albo miałoby być niecelowe ze względu na rodzaj, zakres lub powtarzalność naruszeń – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu Usług Elektronicznych. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub byłoby niecelowe ze względu na rodzaj, zakres lub powtarzalność dotychczasowych naruszeń Usługobiorcy.
g.    W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
h.    Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług Portal.hurtowniagto.pl i może nastąpić wyłącznie na następujących podstawach:
i.    gdy zastosowane ograniczenie i zawieszenie świadczenia usług okazuje się bezskuteczne lub byłoby niecelowe ze względu na rażący charakter lub uporczywość naruszeń dokonywanych przez Usługobiorcę;
ii.    gdy zastosowane wcześniej zawieszenie Konta trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych, a jego przyczyny nadal nie ustały.
W konsekwencji zakończenia usług następuje bezpowrotne usunięcie Konta Usługobiorcy oraz przypisanych do niego danych, w tym Ogłoszeń.
i.    W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
i.    podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
ii.    korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
iii.    może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
W powyższych przypadkach, gdy okres wypowiedzenia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
j.    Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
k.    W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych albo innych sankcji wymienionych w pkt. 9.3 – 9.6 Regulaminu, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dotkniętemu daną sankcją możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności będących podstawą dla jej zastosowania w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
8.    Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

10)    PLASOWANIE OGŁOSZEŃ
1.    Usługodawca może stosować w Portal.hurtowniagto.pl plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Usługobiorcę po skorzystaniu z Wyszukiwarki niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
2.    Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
a.    data dodania Ogłoszenia w Serwisie Internetowym bądź inne kryterium sortowania treści zastosowane dobrowolnie przez Usługobiorcę stosującego opcje filtrowania i sortowania wyników wyszukiwania;
b.    umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii,
c.    zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
d.    jakość prezentacji Ogłoszenia, cechy wizualne oraz ich opis;
e.    dodanie zdjęć w Ogłoszeniu, w tym również liczba dodanych zdjęć.
3.    Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Portal.hurtowniagto.pl mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującego go Ogłoszenia, a z drugiej strony zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Ogłoszeniami do docelowej grupy odbiorców.

11)    DOSTĘP DO DANYCH W PORTAL.HURTOWNIAGTO.PL
1.    Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Portal.hurtowniagto.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Portal.hurtowniagto.pl:
a.    Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Portal.hurtowniagto.pl podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Usługobiorców zamieszczone przez nich w ramach Ogłoszeń albo Profili (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, nazwa firmy, adres, lokalizacja, numer telefonu, awatar) i inne potencjalne dane zawarte w opisach poszczególnych Ogłoszeń dostępnych w Portal.hurtowniagto.pl;
b.    Usługobiorca, który posiada Konto: danie takie jak w pkt. 11.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Portal.hurtowniagto.pl (w tym informacje udostępnione w ramach Konta albo Profilu);
c.    Usługobiorca, który posiada Konto i zamieszcza Ogłoszenie: dane takiej jak w pkt. 11.1 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo informacje o historii zamieszczanych przez siebie Ogłoszeń, informacje podane przez siebie dobrowolnie w Ogłoszeniach;
d.    Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z Portal.hurtowniagto.pl, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.

12)    KONTAKT Z PORTAL.HURTOWNIAGTO.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@hurtowniagto.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Portal.hurtowniagto.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

13)    REKLAMACJE DOTYCZĄCE PORTAL.HURTOWNIAGTO.PL
1.    Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@hurtowniagto.pl.
2.    Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

14)    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
1.    Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte ma zastosowanie do Usługobiorców będących konsumentami.
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.    Z zastrzeżeniem pkt. 14.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
4.    Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hurtowniagto.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5.    Zawarte w niniejszym punkcie 14. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15)    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.    Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3.    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
4.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
5.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

16)    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1.    Niniejszy punkt 16. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem i niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.    Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń
w stosunku do Usługodawcy.
3.    Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. Konsekwencją weryfikacji może być podjęcie przez Usługodawcę jednej z decyzji wskazanych w pkt. 9.7 Regulaminu.
4.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego,
a w przypadku braku opłat – do wysokości 100,00 zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność
w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
5.    Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
6.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

17)    PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
1.    Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
2.    Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
3.    Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
4.    Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
5.    Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności
w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

18)    PRAWA AUTORSKIE
1.    Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
2.    Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Portal.hurtowniagto.pl jakichkolwiek swoich treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja (obejmująca prawo do upoważniania innych osób do korzystania z treści na tożsamych warunkach) na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, tj. przez okres maksymalnie dozwolony przez przepisy prawa właściwego, a w każdym razie nie krócej niż przez okres trwania umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych przez tego Usługobiorcę. Licencja, o której mowa wyżej, obejmuje prawo do korzystania z treści Usługobiorcy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy właściwego prawa, niezbędnym dla pełnego osiągnięcia celu i realizacji założeń Portal.hurtowniagto.pl, a w każdym razie w zakresie nie mniejszym niż obejmujący korzystanie z tych treści na następujących polach eksploatacji, to jest: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, stosowania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich     Usługobiorców Serwisu oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Serwisu za pośrednictwem profili Usługodawcy oraz grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Serwisem Internetowym w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, stosowania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach i zakresie niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz profili Usługodawcy, grup dyskusyjnych, stron i fanpage’y powiązanych z Serwisem Internetowym w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Nadto, Usługobiorca zobowiązuje się nie wykonywać w stosunku do Usługodawcy autorskich praw osobistych do ww. treści oraz zezwala Usługodawcy na ich udostępnianie we wskazanym wyżej zakresie bez oznaczenia autorstwa (np. imienia i nazwiska, firmy, loginu) Usługobiorcy. Licencja udzielona Usługodawcy obejmuje również zezwolenie na wykonywanie praw zależnych w stosunku do treści Usługobiorcy, ich łączenie, kompilowanie i mieszanie z innymi treściami oraz dalsze wykorzystywanie tych utworów lub ich opracowań w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym punkcie Regulaminu.

19)    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Umowy zawierane poprzez Portal.hurtowniagto.pl zawierane są w języku polskim.
2.    Zmiany Regulaminu:
a.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
b.    Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 19.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
c.    W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
d.    W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.
e.    Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 19.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
i.    podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
ii.    musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
f.    W przypadkach, o których mowa pkt. 19.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Portal.hurtowniagto.plZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LISTA TOWARÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W SERWISIE

Wystawienie Ogłoszenia w przedmiocie poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:
•    Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
•    Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
•    Organy ludzkie lub zwierzęce;
•    Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nieposiadające rodowodu lub metryki;
•    Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
•    Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
•    Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
•    Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
•    Usługi online zawierające treści pornograficzne, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
•    Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z prawem;
•    Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
•    Towary i usługi związane z pornografią, bestialstwem, przemocą, zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;
•    Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.;
•    Towary podrobione, naruszające prawa autorskie, wzory przemysłowe i znaki handlowe je chroniące;
•    Crowdfunding;
•    Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego. Niezależnie od wyżej wymienionych dóbr i usług, zastosowanie mogą mieć także inne wyłączenia i ograniczenia w zakresie przedmiotu Ogłoszenia wynikające z ogólnych warunków korzystania z Serwisu Internetowego.